Imágenes de páginas
PDF
EPUB

GE-ZHA-MUN-E-DO SUH KE-WAH-BUH-MIG.

Ning-o-ding ning-e-non-dum te-bah-je-mind ba-zhik e-ne-ne me a-ne-no-ke-go-buh-nan muh-we-nas-kung eu ba-zhik go mun-dah-me-ne-ke-te-gon o-wej be-mahde-zeen o-ke-te-gah-ne-ne ke-mo-did dush, ning-o-ding ke-zhe-guh-de-nig o-ge-we-quah-je-we-non o-gwe-sun shwah-so-pe-po-nuh-ge-ze-go-bun pe-zon-e-gah-buhwin ka-ah-pech nun-duh-wah-be-yon kish-pin ah-weyah e-ne-ne pa-shu ah-yah ka-wah-buh-me-pun. Nomug dush kah-ne-buh-wid e-mah o-gij me-che-kuhnah-ko-pe-je-guh-ning wah-wen-ga nun-dah-wah-bid eu o-yosh-a-ke-zo-nid se-bwah-guh-nun, me dush ahkah-wod o-gwe-sa-yun nah-did eu mush-ke-moot mah-je-ke-mo-did dush. "No-sa," e-ke-do dush ow que-we-zans, "ke-ke-wah-nan-don suh che-mun-dulwah-be-yun me-nah-wah ne go-je." Ow dush e nene o-ge-puh-ge-je-wa-be-non eu o-mush-ke-moot zage-zid, guh-gwa-je-mod dush "ah-nen-de e-nuh-kuhka-yah nin-gwis?" O-wah-buh-mah-do-ga-nun ahwe-yah e-nan-dum. "Ke-ke-wuh-nan-don suh e-wade ke-zhe-gong nuh-kuh-ka-yah, we-nun-duh-wah-beyun kish-pin ow Ge-zha-mun-e-do mah-yah-me-nonah-buh-me-no-qwan." Ow dush o-se-mah ke-e-nandum eu kah-e-good e-nu o-gwe-sun ke-ahn-wa-ne-dezood ke-puh-ge-de-nung dush eu kah-ge-mo-did ahne-ke-wad dush kah-we-kah dush me-nah-wah weke-mo-de-ze me-quan-dung eu ta-bwa-win kah-e-good enu o-gwe-sun. Ge-zha-mun-e-do suh mo-zhug kewah-buh-me-go-non. Me-quan-dun o-o ah-pe ka-gwaje-e-go-yuh-nin tuh-guh kah-wen non-gom ne-guh-ahnuh-me-ah-se che-we-e-nan-duh-mun, ga-mah gi-ya che-we-ke-mo-de-yun bung-e-she gi-ya che-we-muhmo-yun ta-ban-dun-se-wun. Ish-pe-ming e-nah-bin. Ge-zha-mun-e-do suh ke-zhe-gong ah-yah, gi-ya emah ah-nuh-qua-dong, gi-ya e-mah ke-ze-song ta-bekuh-kin dush te-be-ke-ze-song ah-yah, gi-ya e-mah ah-pe-je puh-suh-gesh-ke-te-be-kuh-de-nig ah-yah, mo-zhug suh go ke-wah-buh-mig.

IX.

What is the ninth commandment?

Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.

When do we break this commandment?

Whenever we tell a falsehood of any kind to the injury of any one else.

X.

What is the tenth commandment?

Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his man-servant, nor his maid-servant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbor's.

When do we break this commandment?

Whenever we envy others what belongs to them, and wish we had it instead of them.

There was once a king who had as much land and as much money as one could wish. One of his neighbors, who was quite poor, had a little garden spot, which his father had given him. It was close by the king's land, and the king thought he must have it; but the poor man would not let him have it. The king offered to give him another garden just as good, but the man did not want to give it up; so the king felt very sad indeed, because he could not get this poor man's garden. The queen, his wife, was a very wicked woman: she saw how much the king

[ocr errors][merged small]

IX.

Ah-nen dush a-ke-do-mah-guk a-ko shong-uh-ching eu guh-ge-qua-win?

Ka-go wen ah-nish-shah-bah-tah-mah-kan ke-je-bemah-diz-ze.

Ah-nen dush an-do-tuh-mung puh-nah-je-to-yung o-o guh-ge-qua-win?

Eu suh kah-wuh-ne-mun-gon ah-we-yah bah-tahmung ah-we-yah.

X.

Ah-nen dush a-ke-do-muh-guk a-ko me-tah-ching eu guh-ge-qua-win?

Ka-go wen zho-be-go-kan ke-je-be-mah-diz-ze owig-e-wom, ka-go wen gi-ya ke-guh a-zho-be-e-go-sewah-nun we-wun, gi-ya o-dah-no-ke-tah-ga-we-nene-mun, gi-ya o-be-me-tah-gun-e-qua-nun, gi-ya o-bezhik-e-mun, gi-ya o-ma-mah-gesh-a-e-mun, gi-ya menik a-zhe-de-ban-dah-sood ke-je-be-mah-diz-ze.

Ah-nen dush an-do-tuh-mung puh-nah-je-to-yung o-o guh-ge-qua-win?

Eu suh ma-suh-wan-duh-mah-wah-g wah-nin kej be-mah-de-ze-nah-nig o-zhe-te-ban-dah-so-wod ah-pagish nen ah-yah-mon e-nan-duh-mung we-nah-wah dush kah.

Ning-o-ding e-go nah ba-zhik ge-che o-ge-mah geche-o-duh-ke-me-go-bun gi-ya ge-che o-sho-ne-yahme-go-bun eu go me-nik ah-we-yah wah-ah-yong. Ba-zhik dush e-nu wej be-mah-de-zen ke-te-mah-geze-ne-go-bun ne-go-ke-te-gon-ans dush e-nan-dahgwuk eu ah-ke-ke-me-ne-go-go-bun e-nu o-sun. gah go wan-je-tong-uh-kuh-me-ge-ze-ne-go-buh-nan eu ge-che o-ge-mah o-duh-kem, ow dush ge-che o-gemah ke-e-nan-dum nin-guh-ah-yon suh o-o ah-kens, ow dush ka-de-mah-ge-zid e-ne-ne o-ge-zah-ge-tuhmah-won. Ow dush ge-che o-ge-mah o-dah-no o-we

Ka

envied the garden of his poor neighbor, and she told him to cheer up, and she would get it for him. So she laid a plan by which the poor man was murdered, and then the king got the garden. So we see that envy sometimes leads to the dreadful crime of murder.

Can you mention any other commandments besides these ten?

Love one another.

Love your enemies.

Fear God and keep his commandments.

Seek first the kingdom of God.

All things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them.

Can you mention the two commandments that include all the rest?

Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the Law and the Prophets. Matt. xxii. 37–40.

What can be more sinful than to disobey and offend

mash-quh-don-ah-mah-won mash-quad ah-ke nin-goje eu go te-bish-ko a-nan-dah-gwah-de-nig, ow dush e-ne-ne o-ge-ah-pe-je-zah-ge-ton; ka-gat dush ow keche o-ge-mah ke-ge-che o-sid-ah-wan-dum puh-ge-denah-mah-go-sig o-no ka-te-mah-ge-ze-ne-jin e-ne-newun eu o-duh-kens-se-me. Ow dush o-ge-mah, e-nu go we-wun, muh-je-e-zhe-wa-be-ze-go-bun o-ge-ke-kane e-nu ge-che o-ge-mon a-zhe-me-suh-we-nuh-mowod e-nu ka-de-mah-ge-ze-ne-jin o-wej be-mah-de-zen o-duh-ke-me-ne, o-o o-ge-e-non o-nah-ne-gwan-dun wen dush we-we-quah-je-duh-wod. Me dush kah-ezhe-che-gad eu ke-ne-se-mind o-no ka-de-mah-ge-zene-jin e-ne-ne-wun me dush ke-ah-youg ow ge-che oge-mah eu ah-kens. Ke-wah-bun-dah-non dush eu me-suh-wan-duh-mah-de-win nah-ne-go-de-nong on

je ne-se-ding.

Ke-dah-gush-ke-ton nuh che-wen-duh-mon ka-yahbe ah-nind e-nu guh-ge-qua-we-nun o-no dush wen me-tŎs-we?

Sah-ge e-dig.

Sah-ge-ik e-gu shong-a-ne-me-na-gog.

Ke-gah-go-sah ow Ke-zha-mun-e-do gi-ya ke-guhnuh-wan-dah-nun e-nu o-guh-ge-qua-we-nun.

Ne-tum suh dush ke-nah-wah nun-duh-wan-dahmo-yok eu Ge-zha-mun-e-do o-do-ge-mah-we-win.

Kuh-ke-nah suh dush eu a-zhe-mun-dah-wa-ne-mena-gwah che-do-do-na-gwah e-gu e-ne-ne-wug, me eu gi-ya ke-nah-wah nah-sõb-do-duh-wik.

Ke-dah-gush-ke-ton nuh che-wen-duh-mun e-nu nezh guh-ge-qua-we-nun nah-gah-ne-sin-gin?

Ke-guh-sah-ge-ah suh ow Ke-ge-zha-mun-e-don ane-go-ko-da-yun gi-ya a-ne-go-ko-je-chog-we-yun giya a-ne-go-ko-quan-duh-mon. Me suh 0-0 ne-tum ge-che-guh-ge-qua-we-ne-wung. Me dush go me-nah wah eu ba-zhik a-nan-dah-gwuk. Ke-guh-sah-ge-ah suh ow kej be-mah-de-ze eu nah-sob a-zhe-sah-ge-ede-zo-yun. Me suh o-mah o-no nezh guh-ge-qua-wenun a-go-dag kuh-ke-nuh eu te-bah-ko-ne-wa-win giya e-nu an-wah-je-ga-we-nun. Matt. xxii. 37–4.0 Wa-go-nash ah-wuh-she-mah muh-je-do-duh-mo

« AnteriorContinuar »