Imágenes de páginas
PDF
EPUB

herb' age hĕr' o ine

her ở ism

hick' o ry hill' ock

his tor' ic al

hos' těl ries

hous tō' ni å

hur rähed'

hur' ri cane

hûrt' ling

i' çi cles

il lu' mi na těd

il lu' sion

(zhun)

il lus' trá těd

im' âge ry

im me' di âte ly

im mor tǎl' i ty im pearled' im per çep' ti bly

im per' ti nençe im pet' u ous ly ĭm pos' să ble ĭm prǎc' ti cå ble

ĭm prove' ment

în ăd vert' ent in com mũ ni cả ble

în con vẽn' ience

(yens)

în cred' ĭ ble

in cum' bent

în den ta' tion

in' di go

în dis' sól û bly

în ef' få ble

în ef fěc' tú al

în ĕv' ĭ tå ble

în ex haust' i ble

în ex pres' si bly

în fin' ĭ ty

în ge nu' ĭ ty

in gen' û oùs

In hab' it ants

în i ti ate

(ish' ĭāt) In junc' tions

in serōlled'

în săn' si ble
in sep' å rå ble

in sig' ni à

in stall' ments

în stinc' tive ly

in struct' or

(er)

in tĕg' rĭ ty

in těl lec' tú al

în tense' ly

în tĕr çept' ĕd in tĕr fer' ing în' ter lude

în te' rĭ or (er)

in ter med' dle

in ter me' di âte

în tĕr' pô la těd

In ter prẻ ta' tion

în ter' prět ĕr în ter rog' å trỹ în ter rup' tion

în ti ma' tions

în trěp' id

în vǎl' û å ble

in vent' ĭve

in vin' çi ble

în vi ta' tions

ir reg û lăr' i ty

ir' ri tā ting

ĭ tin' ĕr ant

jǎve' lins

joc' und

jol li fi ca' tion jū' bilēe

jū' nĬ pēr

kan gå roo

med' ĭ tà tive ness

làm ăn ta tron

lǎt' ĭ tūde

lec' tür ing

měr rĭ ment

lee' ward leg' à cy

li bra' ri an

lieu těn' ant light' en er light' ning līt' ĕr å ture

lon gev' ĭ ty

lo' quat love lier love' lí ness

lut' å nist

lyr' ic

me dic' i nal měm' o rå ble

mé trop' o lís

mi li tia (lĭsh' à) ¡mis' sile miz' zen-top

mon' ĭ to ry : môrt' gage

mould' ĕd

moun' tain ous
mu' ti ny
mys te' ri oŭs

myth ŏl' o gy

năt' u ral ist

[blocks in formation]

Ŏc' cù pånt Ốc cụ pa' tion ō' dor (der) ous of fi cious nĕss (fish' us) off' spring ŏm nip' o tençe ō' pĬ um Ŏr' à to ries ō ri ĕn' tal ôr nå ment

ôr thog rå phy ō vĕr whelmed'

păr' à graph păr' à pět păr' à site

pärch' ment

på rish' ion ĕrs pär si mō' ni oŭs pär' tĭ cle

pär tic û lăr' i ties pas sion âte

(păsh' un)
på tri cian
(trish' ȧn)
pā' tri ot ism
paun brô kẽr
peas' ant ry

[blocks in formation]
[blocks in formation]

stăn' chions (shuns) té měr' i tỹ

temp ta' tions

străt' å gěm

stu pěn' dous

sub mis' sive

sub' tlĕr

sue ces sion

(sĕsh' un)

sug ges' tion
sum' må ry

sū per flū' ĭ ties

sú per' flù oùs

sū per nǎt' û ral sū pĕr vi sion

(vizh' un)

sûr ren' der ing
sûr vey or (vā' ĕr)

sûr viv' or (er)
sus pi cion

(pish' un)
syl' lå ble

sys těm ǎt' ic

sub ôr' di náte
săb ôr dinā tion
sub ter ra' né an

tăn' ġi ble

te' di ous nĕss

těr' râç és

těs' tå ment

the ō log' ic al the' o ries threat' en ings three'-děck ĕrs

tiēr

tŏl' ěr å ble top găl' lant

top' sy-tûr' vý

trā' çèr les

trăg' é dy trăn quăn trăns fig' üre trăn' sient (shent)

trăv' ĕrs és

trea' son å ble

tres' pass ing trī um' phant

trop' ic al

twit' ter ing

ug' li ness t nặn i mois

un ǎs sum' ing

un à vail' ing

un băr ri cade'

un con' scious ly (shus)

un con trōl' lå ble

un daunt' ěd

un dight'

un du la' tions

un du' ti ful

un fal' ter ing

un fledged' ăn for tunate un gov' ĕrn å ble

ū ní věr' să tă

un ôr' gan ized

un ŭt' tẽr å ble

un vā' ried

up. rôar' ĭ ous

ūsu (zhu') ri oŭs

ut' ter ançe

văn' quish es

vā' ri ançe

và rĩ e ties väunt' ing ly vē' he ment

vé loc' í ty venge' ançe věn' om oŭs

věr' i fied

věr mil' ion

(yun) vět' ĕr ans

vi bra' tion

vi çis' si tūdes

vig' or (er) ous vis' count

vi văç' ĭ ty vŏl' leys

Vouch safed'

vul gâr' ĭ ty

wat' tles

wear ĭ ness

whêre în'

work man ship

(wûrk') wound (woond') ĕd

« AnteriorContinuar »